Dragan Primorac: Personalizirana medicina put je u medicinu koja nas čeka u 22. stoljeću

Troškovi liječenja osteoartritisa, Please wait while your request is being verified...

Sadržaj

  troškovi liječenja osteoartritisa

  Liječenje osteoartrtisa troškovi liječenja osteoartritisa kompleksno, a uglavnomje simptomatsko. Glavni cilj lije- čenjaje kontrola boli, pa su lijekovi izbora paracetamol i nesteroidni antireumatici NSAR.

  Iako se za blaže i ne- komplicirane oblike bolesti paracetamol preporuča kao li- jek prvog izbora, u praksi su SAR i dalje glavni lijekovi u liječenju osteoartritisa. Cilj je ovog rada kritički pregledati tri tipa poda- taka koji se odnose na NSAR rezultati istraživanja, kli- nička iskustva, troškovia u cilju davanja preporuka pri odabiru odgovarajućeg NSAR u kliničkoj praksi u Hrvatskoj.

  • Piše: Šahzija Mrkonja, dr.
  • Nova Studio Izvor: Getty Images Od psorijatičnog artritisa boluje svaka treća osoba sa psorijazom, a zbog reumatskih tegoba koje se javljaju uslijed bolesti bolesnici teško mogu obavljati svakodnevne aktivnosti, što u konačnici smanjuje kvalitetu njihova života.

  U cilju sustavnoga pretraživanja randornizira- nih kontroliranih istraživanja o kliničkoj učinkovitosti NSAR uključivo COX-2 selektivnih pretražili smo Cochrane, Medline i Embase baze podataka između Svaki pronađeni rad smo ručno pregledali, a dodatno smo pregledali svaki rad koji je autorima bio poznat, a nije pronađen pretraživanjima.

  Klinička iskustva su osnovana na stavovima liječnika- kliničara, koautora rada.

  troškovi liječenja osteoartritisa

  Podatci o prodaji su iz statistike prodaje za Rezultati pokazuju da u bolesnika s osteoartritisom svi SAR, uključivo i one novije sa selektivnim učinkom na COX-2, imaju sličan učinak u smislu kontrole boli.

  Štetni učinak na gornji probavni trakt je najmanji kod diklofenaka i ibuprofena, dok u COX-2 selektivnih inhi- bitora, iako možda manji, još nije sigurno utvrđen.

  troškovi liječenja osteoartritisa

  Ostale nuspojave rijetko imaju kliničko značenje, dok za COX- 2 inhibitore još nisu preciznije utvrđene, jer ne postoji dovoljno kliničko iskustvo. Odabir SAR od strane kli- ničara prvenstveno ovisi o potencijalnoj toksičnosti lijeka, bolesnikovoj sklonosti i cijeni lijeka.

  troškovi liječenja osteoartritisa

  Dugotrajno povoljno iskustvo postoji s primjenom diklofenaka i ibuprofena. Zaključno, na osnovi sadašnjih saznanja diklofe- nak, apotom ibuprofen, i dalje ostaju prvi lijekovi izbora za naše bolesnike s osteoartritisom.